Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne.

Projekt koncentruje się na stanie czystości powietrza, jako głównego czynnika zmian klimatycznych. Kluczowymi elementami projektu są działania informacyjne. Mają one na celu po pierwsze zaznajomienie z problematyką globalnych zmian klimatu, po drugie wskazanie na skutki globalnego ocieplenia widoczne na terenie LGD. Taki sposób przekazywania informacji ma na celu wyrobienie przeświadczenia, że każdy mieszkaniec rejonu może przyczyniać się bądź to do polepszania stanu środowiska naturalnego, bądź do jego pogarszania.


Teren działania LGD Lider w EGO należy do najczystszych w Polsce. Popularyzacja informacji ekologicznych w ramach wdrożonego projektu sprzyja upowszechnianiu postaw prośrodowiskowych. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz utrwalanie ekologicznego wizerunku sprzyjać będą rozwojowi turystyki na obszarze objętym projektem, w szczególności turystyki przyrodniczej oraz aktywnej.


W ramach projektu zamontowane zostały czujniki monitorujące stan powietrza w szkołach:

  • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach;
  • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich;
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Kolejny element programu obejmuje szkolenia edukacyjne zrealizowane w Liceum Ogólnokształcącym (Olecko) i 9 szkołach podstawowych powiatu oleckiego, jak również w siedzibie Fundacji.

Zajęcia obejmują uczniów pochodzących ze Świętajna, Cichego, Kukowa, Niemst, Dunajka, Pietrasz, Połomu, Chełch i Jurkowa, a więc osiedli / wsi popegeerowskich. To młodzież współtworząca grupę defowaryzowaną w gminie Świętajno. Osoby ze środowisk defaworyzowanych stanowią 35 % wszystkich ludzi objętych akcją. Również w gminach Kowale Oleckie oraz Wieliczki uczniowie pochodzący z tych rodzin stanowią istotna grupę szkolonych. Projekt w zakresie szkoleniowym skierowany jest do uczniów.

Fundacja przygotowała:

  • Scenariusze lekcji (dostępne do pobrania w zakładce „Materiały”) dla szkół podstawowych. Pierwszy poświęcony zmianom klimatu w skali globalnej, drugi o zmianach klimatu na terenie EGO, w tym spostrzeżeniom popartym pomiarami zanieczyszczeń z zainstalowanych czujników. Opracowania dedykowane są uczniom klas 6-8. Dodatkowo do scenariusz lekcji przygotowano zestawy ćwiczeń utrwalających uzyskana wiedzę oraz przyuczających do codziennych proekologicznych zachowań rodziny uczniów. Ćwiczenia zapoznają uczniów z możliwością dostępu oraz wynikami pomiaru powietrza na terenie, na którym żyją;
  • Scenariusze lekcji dla szkół licealnych (dostępne do pobrania w zakładce „Materiały”) Pierwszy poświęcony zmianom klimatu w skali globalnej, drugi o zmianach klimatu na terenie EGO, w tym spostrzeżeniom popartym pomiarami zanieczyszczeń z zainstalowanych czujników. Opracowania dedykowane są licealistom klas 1-4. Dodatkowo do scenariusz lekcji przygotowano zestawy ćwiczeń utrwalających uzyskana wiedzę oraz przyuczających do codziennych proekologicznych zachowań rodziny uczniów. Ćwiczenia zapoznają uczniów z możliwością dostępu oraz wynikami pomiaru powietrza na terenie, na którym żyją;
  • Plakaty Edukacyjne na temat zmian klimatycznych, źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz sposobu korzystania z czujników. (dostępne do pobrania w zakładce „Materiały”);
  • Czujniki jakości powietrza monitorujące cząsteczki PM2,5 i PM10, SO2, NO2, O3, temperaturę, wilgotność i ciśnienie;
  • Cykl szkoleń dotyczący szkół podstawowych oraz liceum na terenie 9 szkół powiatu Oleckiego oraz liceum w Olecku.